Organizing Committee

Organizing Committee


MSMLG Conference Initiators and Major Contributors: 

Engin U. Akkaya, He TianJong Seung Kim, Juyoung Yoon, Tony D. James, 

Xuhong Qian, Xiaojun Peng, Eric V. Anslyn, Jonathan L. SesslerMSMLG2018 Local Organizing Committee

Chairman: Xiaojun Peng

Members: Yi Xiao, Jiangli Fan, Jianjun Du, Lingcheng Chen, Saran Long, 

                  Fengling Song, Jingnan Cui,  Yanqiu Dai,   Xinfu Zhang, 

                  Wen Sun, Xiaoqiang Yu